Policealne Studium Medyczne Statut - Studium Medyczne

I  NAZWA SZKOŁY

§ 1  

 1. Szkoła nosi nazwę: Policealne Studium Medyczne w Iławie, zwana dalej Studium.                                                                                                                          
 2. Nazwa Studium jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

 

II INFORMACJE O SZKOLE

§ 2

1.      Siedzibą Studium jest Iława (14-200), ul. Sienkiewicza 1.
2.      Studium jest szkołą ponadgimnazjalną policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, która umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie.
3.      Studium jest szkołą dla młodzieży kształcącą w zawodach medycznych określonych
w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego:
1/ opiekun medyczny,
2) technik farmaceutyczny.
4.      Czas trwania cyklu kształcenia w Studium wynosi odpowiednio do zawodów:
1/ opiekun medyczny – 1 rok (2 semestry),
2/ technik farmaceutyczny – 2 lata (4 semestry).
5.      Studium prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; ograniczenia  w tym zakresie mogą wynikać jedynie z przepisów prawa.

§ 3

 1. Osobą prowadzącą Studium jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” z siedzibą w Łomży, al. J. Piłsudskiego 83, zwane dalej „organem prowadzącym”, posiadające osobowość prawną, które zapewnia lokalowe i materialne warunki do pełnej realizacji programów i planów nauczania oraz innych zadań, wynikających z przepisów prawa i statutu, a także odpowiada za jego działalność.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Studium jest warmińsko-mazurski kurator oświaty.
 3. Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

III CELE I ZADANIA STUDIUM

§ 4

1.  Celem Studium jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata,
     wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.
2. Studium realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:
    1/ umożliwia uczniom osiągnięcie zakładanych w podstawie programowej efektów kształcenia,
        niezbędnych do  ukończenia szkoły policealnej i zdania egzaminu potwierdzającego
        kwalifikacje w zawodzie,
    2/ umożliwia uczniom i absolwentom przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
        w zawodzie,
    3/ pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
        lub wykonywania wyuczonego zawodu,
    4/ kształtuje wśród uczniów postawy aktywnego działania i przedsiębiorczości.

§ 5

Cele i zadania wymienione w § 4 Studium realizuje poprzez:

         1/ systematyczne dostosowywanie programów nauczania do wymogów życia codziennego,
    2/ wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia, podejmowania właściwych decyzji oraz
        ponoszenia ich skutków,
    3/ współpracę z innymi placówkami oświatowymi i medycznymi, instytucjami i firmami
        związanymi z branżą farmaceutyczną, medyczną i opiekuńczą oraz administracją publiczną.

IV  ORGANY STUDIUM

§ 6

1. Organami Studium są:

    1/ dyrektor,

     2/ rada pedagogiczna.

 1. Społecznym organem w Studium jest samorząd uczniowski.

§ 7

1.  Dyrektor Studium

     1/ kieruje Studium i reprezentuje je na zewnątrz,

     2/ sprawuje nadzór pedagogiczny,

    3/ realizuje uchwały rady pedagogicznej,

    4/ realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
     5/ współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
        praktyk pedagogicznych,
    6/ odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzanego w szkole egzaminu
         potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 1. Dyrektorem Studium jest osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie i kwalifikacje

pedagogiczne.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA”,   a w razie jego nieobecności bądź czasowej niemożności sprawowania funkcji, wiceprezes.                                           § 8
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Studium w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Studium.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Studium.
 5. W zebraniach rady pedagogicznej może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz inne osoby z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na jej wniosek.
 6. Tryb pracy rady pedagogicznej określa regulamin przyjęty przez radę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Do kompetencji stanowiących rady należy:

     1/ zatwierdzanie planów pracy szkoły,

     2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
     3/ podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy uczniów.

7.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1/ organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

     2/ wnioski w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

8.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej sprzecznych z prawem

     i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór

     pedagogiczny.

§ 9

 1. W Studium działa samorząd uczniowski, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie Studium.
 2.  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Studium.
 2. Samorząd działa w formie zebrań ogólnoszkolnych i oddziałowych.

§ 10

     Organy Studium wymienione w § 6 statutu współdziałają w formie:
1/  organizowania wspólnych spotkań wynikających z uzasadnionych potrzeb Studium oraz
      uczniów,
2/  wzajemnego informowania się o podejmowanych działaniach, a uchwały rady pedagogicznej
     i rozporządzenia dyrektora są udostępniane społeczności szkolnej poprzez:
     – doręczanie przedstawicielom samorządu uczniowskiego,
     – wywieszanie na tablicy ogłoszeń,
3/  corocznego posiedzenia z udziałem wszystkich organów podsumowującego pracę w danym roku
     szkolnym i określającego zadania studium na następny rok szkolny.

§ 11

1. Spory pomiędzy dyrektorem Studium a którymkolwiek z organów wymienionych w § 6
     rozstrzyga organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna, za wyjątkiem
     spraw dotyczących nadzoru pedagogicznego, które są rozpatrywane ponownie z udziałem
     przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

2.  Wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy należy zgłosić organowi prowadzącemu w terminie
     14 dni od podjęcia decyzji i doręczenia jej zainteresowanemu na piśmie.

3. Ponownego rozpatrzenia sprawy dokonuje organ prowadzący z udziałem organu nadzoru
      pedagogicznego; podjęta decyzja jest ostateczna.

4.  Spory pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim rozstrzyga dyrektor Szkoły, 
      którego decyzja jest ostateczna.


V  PRZYJĘCIE DO STUDIUM

§ 12

1.  Do nauki w Studium może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły

     średniej.

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni posiadać zaświadczenie

     lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane

      na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań
      lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
      zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
      oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144). 
3. Jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu na semestr pierwszy
    decydują:
    1/ oceny z przedmiotów kierunkowych na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w indeksie:
        – na kierunek technik farmaceutyczny – biologia, chemia,
        – na kierunek opiekun medyczny – biologia,
    2/ motywacja wyboru zawodu, a w szczególności zatrudnienie w zawodzie odpowiadającym lub
        pokrewnym kierunkowi kształcenia,
    3/ termin złożenia podania.
                                                                              § 13

1.  Przyjęcie do Studium odbywa się bez egzaminów wstępnych po odbyciu rozmowy
     kwalifikacyjnej.

 1. Do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej organ prowadzący powołuje trzyosobową

     komisję, której przewodniczy dyrektor Studium.
3.  Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
     a/ sprawdzenie pod względem formalnym złożonych dokumentów,
     b/ ustalenie i podanie do wiadomości kandydatom kryteriów przyjęć w oparciu o zasady
         określone w § 12 ust. 3,
     c/ przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4.  Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja sporządza protokół.

5   Studium może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku, gdy liczba kandydatów nie
      przewyższa liczby miejsc. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
                                                                        § 14

Decyzje o przyjęciu kandydatów na semestry wyższe podejmuje dyrektor na podstawie:
1/  wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego w szkole
     publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej o tym samym kierunku
     kształcenia oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

2/  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania na semestr
     programowo wyższy niż to wynika z ostatniego świadectwa ucznia zmieniającego typ szkoły.

VI ORGANIZACJA STUDIUM

§ 15

 1. 1.      Podstawową jednostką organizacyjną Studium jest oddział złożony z uczniów.  
 2. 2.      Ilość i stan liczebny oddziałów określa organ prowadzący.
 3. 3.      Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, są organizowane w grupach oddziałowych obowiązkowo w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów, a w przypadku mniej licznych oddziałów za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 4. 4.      Liczbę uczniów w grupach ustala dyrektor Studium w porozumieniu z organem prowadzącym
  z uwzględnieniem zaleceń programu nauczania dla danego przedmiotu oraz warunków technicznych i bhp w pracowniach.
 5. 5.      Zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia edukacyjne z języków obcych mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.

§ 16

 1. Cykl nauki w danym roku szkolnym obejmuje dwa semestry.
 2. Uczeń jest promowany po każdym semestrze.

§ 17

 1. Studium realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym i w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania  publicznej szkoły policealnej.
 2. Zajęcia edukacyjne w Studium prowadzone są od września do czerwca.
 3. Dokładny określony dniem termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym oraz terminy ferii zimowych i długość przerw świątecznych ustala dyrektor Studium z zachowaniem liczby tygodni nauki ustalonych w danym semestrze w szkolnym planie nauczania oraz terminów klasyfikowania i promowania uczniów oraz  przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zgodnych z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

§ 18

 1. Studium realizuje programy nauczania – w ujęciu przedmiotowym – uwzględniające wszystkie treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 2. Szkolny plan nauczania określa średni tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych
  w kolejnych semestrach nauki.

§ 19

 1. Szczegółową organizację nauczania w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Studium sporządzony przez dyrektora w terminie do dnia 15 września z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Studium.
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: ilość i liczebność oddziałów, wykaz przedmiotów oraz ogólną i w rozbiciu na poszczególne semestry liczbę godzin zajęć edukacyjnych, wykaz nauczycieli i liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
                                                                    § 20
 4. Zajęcia teoretyczne w Studium odbywają się w oparciu o 45-minutową jednostkę lekcyjną,
  a wymiar praktycznej nauki zawodu w szkolnym planie nauczania odpowiada godzinom zegarowym.
 5. Jednostki lekcyjne mogą być łączone z zachowaniem zasad higieny pracy ucznia i nauczycieli.
 6. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem zajęć opracowanym przez dyrektora Studium na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

                                                                      
                                                             § 21

Uczniowie Studium otrzymują indeksy.

                                                                       § 22

Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Studium są :

1/  kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane w Studium,

2/  kształcenie praktyczne realizowane w pracowniach szkolnych i w zakładach pracy określonych
     w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie,
3/ praktyki zawodowe organizowane u pracodawców w placówkach określonych w podstawie
    programowej kształcenia w danym zawodzie.
                                                                             § 23
1.  Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez Studium.   
2.  Studium zapewnia środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.
3.  Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest indywidualnie lub w grupach.
4.  Umowę o praktyczną naukę zawodu zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym
      uczniów na praktyczną naukę zawodu.
5.  Obowiązki Studium oraz podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu określa
     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej
     nauki zawodu (Dz.U. nr 244, poz. 1626).
6.  Uczeń podczas praktycznej nauki zawodu powinien osiągnąć zamierzone efekty kształcenia,
     określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
7.  Praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
8.  Dokumentację praktycznej nauki zawodu stanowią: dzienniczki praktyki zawodowej.
9.  Nadzór nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu sprawuje dyrektor Studium lub
     wyznaczony przez niego nauczyciel.                                                                                                  

§ 24

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
                                                                      

VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W STUDIUM

§ 25

 1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczeń jest klasyfikowany po każdym semestrze.
 3. Oceny semestralne są ocenami klasyfikacyjnymi i stanowią podstawę do promowania ucznia na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego Studium.
 4. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, które nie występują w szkolnym planie nauczania w semestrach programowo wyższych oraz wszystkie oceny w semestrze programowo najwyższym są ocenami końcowymi z tych przedmiotów i zapisywanymi na świadectwie ukończenia szkoły policealnej.
 5. Podstawą oceniania i klasyfikowania ucznia są oceny bieżące i semestralne oceny klasyfikacyjne ustalone według następującej skali:
  1/ stopień celujący (6),
  2/ stopień bardzo dobry (5),

3/ stopień dobry (4),

4/ stopień dostateczny (3),

5/ stopień dopuszczający (2),

6/ stopień niedostateczny (1).

 1. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym: zapisywanie ocen cząstkowych cyframi, z minusem „-”
  i plusem „+” a także odnotowywanie nieprzygotowania do lekcji jako „np.”
 2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania wpisuje się do dziennika

      lekcyjnego, semestralne do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i indeksu, a z egzaminów     
       także do protokółu z egzaminu.    

 1. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu ustala dyrektor Studium lub nauczyciel przez niego wyznaczony w porozumieniu z instruktorami praktycznej nauki zawodu i opiekunami praktyk zawodowych.
 2. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 3. Semestralna ocena klasyfikacyjna nie powinna być średnią arytmetyczną ocen bieżących.
 4. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna semestralna może być zmieniona tylko
  w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 28.
 5. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się w ciągu semestru na bieżąco
  w formie pisemnej, ustnej oraz zadań praktycznych za pomocą:

1/ pytań problemowych i poleceń,

2/ testów dydaktycznych o różnej formie,

3/ opisowych sprawdzianów wiadomości,

4/ ukierunkowanej obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania zadań formułowanych
    przez nauczyciela.

 1. Bieżące ocenianie należy przeprowadzać systematycznie.
 2. Sprawdziany powinny być poprzedzone syntezą materiału.
 3. Termin sprawdzianu powinien być podany uczniom z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem i zapisany w dzienniku lekcyjnym.
 4. Uczeń ma prawo do:

1/ jawnych i umotywowanych ocen,

2/ jednoznacznych i obiektywnych kryteriów oceniania,

3/ możliwości poprawienia każdej oceny w terminie i trybie uzgodnionym z nauczycielem,

4/ wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych,

5/ egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego, oraz komisyjnego sprawdzianu wiadomości
     i umiejętności,

6/ określenia przez nauczyciela na piśmie zakresu wymagań na egzamin poprawkowy

    i klasyfikacyjny,

7/ informacji o planowanej semestralnej ocenie niedostatecznej na jeden miesiąc przed końcem

    semestru,

8/ wystawienia przez nauczycieli semestralnych ocen klasyfikacyjnych najpóźniej na siedem
     dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej,

9/ zwrócenia się do nauczyciela o uzasadnienie wystawionej semestralnej oceny klasyfikacyjnej

    w dniu jej wystawienia, także w formie pisemnej na pisemnie wyrażoną prośbę ucznia.      

                           
                        VIII KRYTERIA UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRALNYCH                                                                              OCEN KLASYFIKACYJNYCH

§ 26

1.  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
    1/ wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,
    2/ posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
        przedmiotu w danym semestrze,
    3/ biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem stosując nietypowe
        rozwiązania,
    4/ samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program danego semestru,
    5/ swobodnie i wyczerpująco potrafi zaprezentować swoje wiadomości i umiejętności,
    6/ samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz potrafi dokonać samooceny swoich
        osiągnięć.

2.  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
    1/ opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych przez program nauczania

    dla danego semestru,

     2/ sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą samodzielnie rozwiązując problemy (zadania)

    teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania dla danego semestru,

    3/ potrafi zastosować posiadane wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu zadań
        i problemów w nowych sytuacjach,
    4/ wykazuje inicjatywę w zakresie samokształcenia oraz aktywnie uczestniczy w procesie
        dydaktycznym,
    5/ potrafi zaprezentować samodzielnie argumentując swoją wiedzę i umiejętności,
    6/ potrafi dokonać samooceny własnych osiągnięć.

3.  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

     1/ nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania

         dla danego semestru, ale przyswoił je na poziomie przekraczającym wymagania określone
         w podstawach programowych,

     2/ samodzielnie rozwiązuje typowe problemy i zadania określone w programie  nauczania dla
         danego semestru,

     3/ potrafi wykorzystać dodatkowe źródła wiedzy wskazane przez nauczyciela,
     4/ potrafi na opanowanym poziomie zaprezentować zdobyte wiadomości i umiejętności,
     5/ próbuje dokonać samooceny własnych osiągnięć.

4.  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

      1/ opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, tj. bardzo istotnym dla

     zawodu i dalszego kształcenia,

      2/ rozwiązuje problemy i zadania o średnim stopniu trudności przy niewielkiej pomocy

nauczyciela,

     3/ potrafi prezentować zdobyte wiadomości przy pomocy nauczyciela,

     4/ jest mało aktywny w procesie dydaktycznym,

     5/ próbuje przy pomocy nauczyciela dokonać samooceny własnych osiągnięć.

5.  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

      1/ nie opanował w pełni wymagań określonych w podstawach programowych, a występujące

braki nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowych wiadomości i umiejętności
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

       2/ rozwiązuje problemy i zadania o niewielkim stopniu trudności często przy pomocy nauczycieli,

       3/ uczestniczy w procesie dydaktycznym wyłącznie w wyniku oddziaływania nauczyciela.

6.   Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1/ nie opanował niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności z punktu widzenia

  realizacji celów danego przedmiotu i dalszego kształcenia,

2/ nie potrafi nawet przy pomocy nauczycieli rozwiązać podstawowych problemów i zadań,

3/ nie wykazuje inicjatywy i chęci współpracy z nauczycielami w celu uzupełnienia braków
    i osiągnięcia celów określonych w podstawach programowych dla danego przedmiotu.

7.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę

     wysiłek i zaangażowanie ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze
     specyfiki przedmiotu oraz przyrost umiejętności, określony obiektywnymi środkami pomiaru
     w porównaniu z poprzednim semestrem.

                                                                       § 27    
1.   Dyrektor Studium zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na
      podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
      przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.   Jeżeli okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny
      klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
      „zwolniona(y)”.

                                                              IX EGZAMINY
                                                                         § 28 
                                           sprawdzian wiadomości i umiejętności

     1.   Uczeń może zgłosić w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć
      dydaktycznych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena
      klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
      oceny.
2.   W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie
       z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
       która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej
      oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3.   W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel
       prowadzący dane zajęcie edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego
       typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
4.   Nauczyciel, który wystawił ocenę klasyfikacyjną weryfikowaną sprawdzianem, o którym mowa
       w ust. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
      szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela    
      prowadzącego takie same zajęcie edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
      w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5.   Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej
      wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
      oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
      sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokółu dołącza się pisemne prace
      ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do
      arkusza ocen ucznia.
7.   Sprawdzian, o którym mowa w ustępie 2, przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem,
       jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
8.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
      w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
      wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

                                                                       § 29
                                                           egzamin klasyfikacyjny                                                                 

1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
      brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
      zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
      planie nauczania.

2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin
      klasyfikacyjny.

3.   Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności
     szkoła organizuje zajęcia umozliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie oceny
      klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
4.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może być dopuszczony
      do egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą rady pedagogicznej.
5.   Podanie o egzamin klasyfikacyjny uczeń składa na semestralne klasyfikacyjne posiedzenie
       plenarne rady pedagogicznej.
6.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
       indywidualny tok nauki oraz uczeń zmieniający typ szkoły.
7.    Egzaminy klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów powinny się odbyć w różnych
       terminach uzgodnionych z uczniem, lecz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
       zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.

8.   Nauczyciel obowiązany jest określić na piśmie treści kształcenia obowiązujące na egzaminie
      klasyfikacyjnym.

9.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego
      przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.  Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną, a z wychowania fizycznego ma formę
       zadań praktycznych.

11.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska
       egzaminujących nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia)
       egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokółu dołącza
       się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
       stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
       w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
       przez dyrektora szkoły.

13.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć    
       edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
        „nieklasyfikowany”.

14.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna
        ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 i § 28.

          15.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
       niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku
       egzaminu poprawkowego z  zastrzeżeniem § 28.
                                                                           § 30
                                                           egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę klasyfikacyjną niedostateczną
    z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2.  Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony po każdym semestrze.
3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Studium do dnia zakończenia
      semestralnych zajęć dydaktycznych:
     – za semestr jesienny – po zakończeniu zajęć w semestrze i nie później niż do końca lutego,
     – za semestr wiosenny – w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.  Egzamin poprawkowy z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej i ustnej,

a z wychowania fizycznego i zajęć z zakresu kształcenia praktycznego egzamin poprawkowy ma formę zadań praktycznych.

5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Studium. W skład

     komisji wchodzą: dyrektor Studium jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia

     edukacyjne jako egzaminujący i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia

     edukacyjne – jako członek komisji.

6.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne może być zwolniony z udziału w komisji na

     własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

     dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie
     same zajęcie edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
      następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład

    komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę
   ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia  i zwięzłą informację
     o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  Nieprzystąpienie do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia

     jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Ocenę niedostateczną wpisuje się do:

 1/ indeksu,

    2/ dziennika lekcyjnego,

     3/ arkusza ocen.

9.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym

      terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora

      Studium,  nie później niż do końca marca za semestr jesienny i nie później niż do końca

      września za semestr wiosenny.

10. W przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego
      stosuje się odpowiednio przepisy § 28, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
      od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza semestr.
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
      może być jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, za zgodą rady pedagogicznej,
      promowany na semestr programowo wyższy, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
      edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w semestrze programowo
      wyższym.

                                                          
                         X PROMOWANIE NA SEMESTR WYŻSZY PROGRAMOWO

I UKOŃCZENIE STUDIUM

                                                                       § 31

1.  Uczeń jest promowany po każdym semestrze.

2. Uczeń jest promowany na semestr programowo wyższy lub ukończył Studium, jeżeli ze
    wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
    uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 30 ust. 12.

3. Uchwałę w sprawie promowania ucznia na semestr programowo wyższy lub ukończenia Studium
    podejmuje rada pedagogiczna.

4.  Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego,
     uczeń zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający
     uzyskanie lub nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

5. W przypadku, jeżeli uczeń nie został promowany na semestr programowo wyższy, powtarza
     semestr.

6.  Po ukończeniu Policealnego Studium Medycznego w Iławie absolwent otrzymuje świadectwo
      ukończenia szkoły policealnej.

                                                                       § 32
1.  Uczeń lub absolwent Policealnego Studium Medycznego w Iławie może przystąpić do egzaminu
     potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwanego „egzaminem zawodowym”,
     przeprowadzanego według procedur ustalonych i zatwierdzonych przez dyrektorów okręgowych
     komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  zgodnie
     z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
     i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
     egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2.   Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa dyrektorowi Studium
      pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego nie później niż na
      4 miesiące przed datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego ogłoszoną przez dyrektora OKE.
3.   Absolwent Studium, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa dyrektorowi
     Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Łomży pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do
     egzaminu zawodowego wraz z oryginałem świadectwa ukończenia Studium nie później niż na
     4 miesiące przed  datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego ogłoszoną przez dyrektora OKE.

4.  Absolwent Policealnego Studium Medycznego w Iławie, który zdał egzamin zawodowy,
     otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, wydany przez
     Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.


XI  FINANSE STUDIUM

§ 33

1.  Środki na utrzymanie Studium pochodzą:

1/ z opłat wnoszonych przez uczniów,

2/ z dotacji Starostwa Powiatowego w Iławie – liczba uczniów wykazywanych do dotacji za dany
    miesiąc uwzględnia rzeczywistą liczbę uczęszczających,

3/ ze środków własnych organu prowadzącego.

2.  Uczniowie wnoszą opłaty:

     1/ wpisowe,

     2/ czesne miesięczne.

3. Wysokość opłat oraz terminy ustala corocznie organ prowadzący, zawierając poprzez  dyrektora
     Studium stosowną umowę z uczniem o naukę.

4.  Wysokość czesnego może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego po przeprowadzeniu
     szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji programu nauczania.

5.  O zmianie czesnego uczeń zostanie powiadomiony przez szkołę na piśmie w terminie jednego
     miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę.

6.  Skreślenie lub rezygnacja ze szkoły pozbawia ucznia prawa dochodzenia roszczeń o zwrot
     wniesionych wcześniej opłat za naukę.
7.  Uczeń powtarzający semestr wnosi opłatę w wysokości ustalonej dla uczniów w danym roku
     szkolnym.

8.  W zależności od możliwości finansowych organu prowadzącego szkołę istnieje możliwość
     obniżenia czesnego dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce w oparciu o następujące
     kryteria:

     1/ średnia osiągniętych ocen z ostatniego semestru co najmniej 4,75,

     2/ regularne uczęszczanie na zajęcia studium w ostatnim semestrze – frekwencja nie niższa niż 90 %,  

     3/ aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

 

XII PRAWA I OBOWIĄZKI  OSÓB ZATRUDNIONYCH W STUDIUM

§ 34

1.  Dyrektor Studium zatrudnia nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami po uzyskaniu

     pozytywnej opinii organu prowadzącego w tej sprawie.

2.  Osoby zatrudnione w charakterze nauczycieli mają ukończone wyższe studia magisterskie lub

     zawodowe na kierunku (lub w specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem

     i posiadają przygotowane pedagogiczne.

3. W uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą kuratora oświaty i organu prowadzącego,
     zatrudniona w  charakterze nauczyciela osoba, niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie
     uznane przez dyrektora  szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 

§ 35

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, jest odpowiedzialny za wyniki i jej jakość.

2.  Nauczyciel zobowiązany jest do:  
     1/ organizowania prawidłowego procesu dydaktycznego,
     2/ realizowania obowiązującego programu nauczania w zakresie powierzonego przedmiotu,
     3/ bezzwłocznego, jawnego i obiektywnego oceniania oraz sprawiedliwego traktowania
        uczniów,
    4/ udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu wiedzy
        i umiejętności,
    5/ informowania opiekuna oddziału, radę pedagogiczną i dyrektora o wynikach pracy
        uczniów,
    6/ kontrolowania obecności uczniów na prowadzonych zajęciach,
    7/ dbania o stan wyposażenia pracowni oraz bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki,
    8/ uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej.

§ 36

1.  Opiekun oddziału prowadzi stałą opiekę nad uczniami oddziału.

2.  Opiekuna oddziału wyznacza dyrektor Studium.

3.  Opiekun oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentów przebiegu nauczania  

     oddziału.

§ 37

Osoba zatrudniona jest zobowiązana starannie i sumiennie wykonywać pracę, stosować się do poleceń dyrektora, a w szczególności:

1/ przestrzegać dyscypliny pracy,

2/ przestrzegać ustalonego czasu pracy,

3/ przestrzegać postanowień regulaminu pracy i ustalonego porządku,

4/ przestrzegać przepisów związanych z pracą oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych,

5/ przestrzegać tajemnicy służbowej,

 6/ przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§ 38

Osoba zatrudniona ma prawo do:

              1/ comiesięcznego wynagrodzenia zgodnego z warunkami określonymi w umowie  zawartej
                z dyrektorem Studium;
              2/ wynagrodzenia za dodatkowe godziny, w tym za udział w posiedzeniach komisji
                  egzaminacyjnych, opiekę nad uczniami podczas wycieczek dydaktycznych;

          3/ dofinansowania przez osobę prowadzącą różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych
     nauczycieli w ramach możliwości wynikających z posiadanych środków finansowych.
                                                                            § 39

Dyrektor Studium jest obowiązany w stosunku do osób zatrudnionych w szczególności:

1/ terminowo przekazywać organowi prowadzącemu miesięczne rozliczenia przepracowanych
    przez nauczycieli godzin,

2/ organizować pracę w sposób właściwy umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu pracy,

3/ zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenia w tym zakresie,

4/ prowadzić dokumentację pracowniczą związaną z pracą,

5/ informować osoby zatrudnione o ich obowiązkach, ułatwiać im podnoszenie kwalifikacji,

6/ dbać o właściwe stosunki międzyludzkie zgodne z zasadami współżycia społecznego,

7/ obiektywnie oceniać pracę osób zatrudnionych,

8/ zgłaszać organowi prowadzącemu postulaty i potrzeby osób zatrudnionych.

XIII  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW STUDIUM

§ 40

1.  Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie organizowanego procesu kształcenia,

2/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

3/ swobody wyrażania myśli i przekonań bez naruszania dobra innych osób,

          4/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz kontroli postępów w nauce,
     5/ przerwy w nauce z powodu:
         – uzasadnionej sytuacji losowej,
         – urlopów okolicznościowych podyktowanych sytuacją rodzinną,
         – nieuzyskania promocji.
2.  Uczeń ma obowiązek:

1/ pogłębiać swoje wiadomości i czynić postępy w nauce,

2/ rzetelnie uczęszczać na zajęcia w Studium,

3/ dbać o dobro Studium, mienie i majątek Studium,

4/ przestrzegać zasad współżycia społecznego,

5/ systematycznie regulować należne opłaty za naukę,
6/ niezwłocznie zgłosić się do szkoły celem kontynuowania przerwanej nauki z powodu,
    o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w zadeklarowanym wcześniej terminie, pod rygorem
    skreślenia z listy uczniów.

§ 41

 1.  Uczeń może być wyróżniony:

1/ listem pochwalnym lub dyplomem uznania,

2/ nagrodą rzeczową lub obniżką czesnego.

 2.  Uczeń może być ukarany:

1/ karą upomnienia,

2/ karą nagany,

3/ skreśleniem z listy uczniów.

 3. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej po
     zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 4. Uczeń może być skreślony z listy w szczególności w przypadku:

              1/ nieuiszczenia zaległej opłaty czesnego w terminie i na zasadach określonych w umowie
                  z uczniem,
              2/ nieuzyskania promocji na semestr programowo wyższy,

3/ ukarania prawomocnym wyrokiem sądu,

4/ stwierdzenia w sposób jednoznaczny dopuszczenia się oszustwa nielicującego ze statusem
    ucznia i przyszłego pracownika ochrony zdrowia.

                  5.  Od decyzji dyrektora skreślającej ucznia z listy uczniów ma on prawo odwołać się do
     warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia na piśmie
     za pośrednictwem dyrektora Studium.

6. Podjęcie decyzji, o której mowa wyżej, jak również tryb i sposób odwołania się, określają
    przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Uczeń ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z nauki w Studium.
8. Rezygnacja z nauki dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające
    oświadczenie o rezygnacji z nauki uczeń składa w sekretariacie Studium.

 

XIV  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 42

Statut został opracowany w oparciu o art. 84 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie

         oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 oraz: Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917,  Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz.U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Dz.U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206, Dz.U. z 2012 r. poz. 979, Dz.U. z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 642, poz. 811) z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:

   1/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 1140);

    2/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 oraz:
Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, Dz.U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9, Dz.U z 2008 r. Nr 178, poz. 1097, Dz.U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Dz.U.  z 2009 r. Nr 141, poz. 1150, Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491, Dz.U. z 2011 r. Nr 35, poz. 178, Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1063, Dz.U. z 2012 r. poz. 262, Dz.U. z 2013 r. poz. 520);

     3/ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144);

     4/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1207);

§ 43

Studium używa pieczęci urzędowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316 oraz Dz.U. z 1970 r. Nr 13, poz. 116, Dz.U. z 1971 r. Nr 13, poz. 128, Dz.U. z 1973 r. Nr 47, poz. 281, Dz.U. z 1974 r. Nr 22, poz. 132, Dz.U. z 1990 r. Nr 73, poz. 436, Dz.U. z 1991 r. Nr 33, poz. 139).

§ 44

Studium prowadzi i przechowuje dokumentację szkoły zgodnie z:

1/ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
    prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
    działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r.
    poz. 1170);
2/ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,
    dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 893).

§ 45

1. Osoba prowadząca może zlikwidować szkołę (w razie konieczności) z końcem roku szkolnego

    z zachowaniem warunków podanych w art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie

    oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły zostanie przekazana Kuratorium

    Oświaty w Olsztynie w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

                                                                           § 46

1.  Zasady gospodarki finansowej studium określa organ prowadzący.

2.  Obsługę administracyjną i finansowo-księgową studium zapewnia organ prowadzący.

                                                                 § 47

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2015 r.

                                                                          § 48

Do uchylenia, zmiany oraz wprowadzenia nowego statutu upoważniony jest wyłącznie organ prowadzący Studium.